Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Cum se valorifica titlurile de despagubire pentru imobilele preluate abuziv

15 august 2007, ora 10:51 | 4.514 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 446/29 iunie 2007

Titlurile de despagubire pot fi valorificate de detinatorii acestora intr-una din modalitatile prevazute in prezenta sectiune.
(2) Daca titlul de despagubire individual este emis pentru o suma de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea sa solicite fie realizarea conversiei acestuia in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', fie acordarea de despagubiri in numerar, fie parte in actiuni, parte in numerar.
(3) Daca titlul de despagubire individual este emis pentru o suma care depaseste 500.000 lei, titularul acestuia are doua posibilitati de valorificare a titlurilor de despagubire, in functie de optiunea sa:
a) sa solicite primirea exclusiv de actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' sau
b) sa solicite primirea de titluri de plata, in conditiile art. 141 si cu respectarea termenelor si a limitarilor prevazute la art. 3 lit. h) din lege si, pana la concurenta despagubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despagubire, actiuni emise de Fondul 'Proprietatea'.
(4) Titlurile de despagubire se valorifica in termen de 3 ani de la data emiterii, care insa nu expira mai devreme de 12 luni de la prima sedinta de tranzactionare a actiunilor emise de Fondul 'Proprietatea'.
In cazul prevazut la art. 181 alin. (2), titularul titlului de despagubire va proceda astfel:
a) daca opteaza pentru primirea exclusiv de despagubiri in numerar, se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Directie, care, dupa retinerea titlului de despagubire in original, ii va transfera despagubirea in numerar in termen de 15 zile calendaristice de la data existentei disponibilitatilor financiare;
b) daca opteaza pentru valorificarea titlului de despagubire exclusiv prin conversia acestuia in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, care in baza solicitarii exprese a persoanei despagubite si dupa retinerea titlului de despagubire in original, dispune realizarea conversiei acestuia in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' si instructeaza depozitarul central al actiunilor emise de Fondul 'Proprietatea' sa inregistreze persoana despagubita in registrul actionarilor Fondului 'Proprietatea'.
c) daca opteaza pentru primirea de despagubiri in numerar si actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', se prezinta, personal sau prin mandatar cu procura autentica, la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor care, dupa retinerea titlului de despagubire in original, elibereaza un titlu de plata pentru suma solicitata de persoana despagubita si un titlu de conversie, pentru diferenta dintre valoarea inscrisa in titlul de despagubire si valoarea inscrisa in titlul de plata. Titlul de plata va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).
In cazul prevazut la art. 181 alin. (3) lit. a), se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la art. 182 lit. b).
(1) In cazul prevazut la art. 181 alin. (3) lit. b), se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la art. 182 lit. c).
(1) Titlurile de despagubire emise pe numele mai multor persoane se valorifica in conditiile mentionate la art. 181- 184, cu luarea in considerare a urmatoarelor reguli:
a) daca titlul de despagubire este emis pentru o suma de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despagubire pot opta pentru solutia prevazuta la art. 182 lit. a) si/sau pentru cea de la art. 182 lit. b), dar numai daca toti titularii titlului de despagubire sunt de acord cu aceeasi solutie de despagubire. Indiferent de solutia de despagubire exprimata, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, caruia i se transfera despagubirea in numerar.
b) daca titlul de despagubire este emis pentru o suma care depaseste 500.000 lei, titularii titlului de despagubire pot opta exclusiv pentru solutia prevazuta la art. 181 alin. (3), dar numai daca toti titularii titlului de despagubire sunt de acord cu aceeasi solutie de despagubire. Indiferent de solutia de despagubire exprimata, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, caruia i se transfera despagubirea in numerar. Daca aceeasi persoana detine, singura sau impreuna cu alte persoane, titluri de despagubire, avand ca obiect acelasi imobil, si opteaza atat pentru primirea de titluri de plata, cat si pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plata se va emite pana la concurenta sumei de 500.000 lei, indiferent de numarul titlurilor de despagubire emise, pentru diferenta dintre valoarea inscrisa in titlurile de despagubire si titlul de plata emis, urmand a-i fi emis un titlu de conversie.
(2) Daca pana la valorificarea titlului de despagubire emis pe numele mai multor persoane se stabileste cota de proprietate care revine fiecareia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare in conditiile aplicabile titlurilor individuale de despagubire.
(1) In toate cazurile, depozitarul central al actiunilor Fondului 'Proprietatea' inregistreaza transferul actiunilor din contul Ministerului Finantelor Publice in cel al titularilor titlurilor de despagubire sau al celor de conversie in registrul actionarilor societatii numai in baza si corespunzator instructiunii scrise primite de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
(2) Depozitarul central al actiunilor Fondului 'Proprietatea' aloca si distribuie coduri confidentiale pentru conturile actionarilor Fondului 'Proprietatea', in conditiile reglementarilor aplicabile si ale contractului incheiat cu Fondul 'Proprietatea'.

Reguli de atribuire a actiunilor emise de Fondul Proprietatea

(1) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendata de la data inregistrarii la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investitii de tip inchis si pana la data stabilita conform prevederilor alin. (2) al prezentului articol. Pana la data suspendarii, conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' se va realiza la valoarea nominala.
(2) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' va reincepe in ziua de luni a celei de-a doua saptamani calendaristice ulterioare primelor 60 de sedinte de tranzactionare a actiunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat in alineatele urmatoare.
(3) Dupa reluarea in conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', conversia se va realiza prin impartirea valorii despagubirii mentionate in titlul de despagubire, respectiv in titlul de conversie la pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor, care se stabileste astfel:
a) in cazul conversiilor care se realizeaza in a doua saptamana calendaristica ulterioara expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare, pretul mediu ponderat este egal cu pretul mediu de tranzactionare aferent primelor 60 de sedinte de tranzactionare, comunicat de operatorul pietei reglementate la incheierea celei de-a 60-a sedinte de tranzactionare;
b) in cazul conversiilor care se realizeaza incepand cu ziua de luni a celei de-a treia saptamani calendaristice ulterioare expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare, pretul mediu ponderat de tranzactionare este egal cu pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare, comunicat de operatorul pietei reglementate.
(1) Incepand cu cea de-a saizecisiuna sedinta de tranzactionare, zilnic, dupa inchiderea sedintei de tranzactionare, Bursa de Valori Bucuresti S.A. va publica pe pagina sa de internet si va comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pretul mediu ponderat de tranzactionare a actiunilor Fondului 'Proprietatea' aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare.
(2) Titlurile de despagubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor incepand cu ziua de luni a celei de-a treia saptamani calendaristice ulterioare expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare se vor converti in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' prin utilizarea pretului mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 60 de sedinte de tranzactionare, anterioare depunerii titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie.
(3) Titlurile de despagubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in a doua saptamana calendaristica ulterioara expirarii termenului de 60 de sedinte de tranzactionare se vor converti in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea', prin utilizarea pretului mediu ponderat de tranzactionare aferent primelor 60 de sedinte de tranzactionare.
(4) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul 'Proprietatea' si va instructa depozitarul central al actiunilor emise de Fondul 'Proprietatea' sa inregistreze persoana despagubita in registrul actionarilor Fondului 'Proprietatea', astfel incat persoana respectiva sa fie inregistrata in registrul actionarilor Fondului 'Proprietatea' in cel mult 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
(5) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si depozitarul central vor stabili modul si conditiile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin conventii legal incheiate.
- Dispozitiile prevazute la art. 181- 188 intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2007."
27. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19 - (1) Deciziile adoptate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pot fi atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Plangerea suspenda exercitiul dreptului de optiune asupra titlului de despagubire al titularului.
(2) Valorificarea titlurilor de despagubire se face numai dupa finalizarea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care plangerea formulata in temeiul alin. (1) a fost respinsa, in cazul in care procedura administrativa a fost urmata de o procedura judecatoreasca.
(3) In cazul in care, dupa parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, dupa caz, dupa parcurgerea procedurii in fata instantei judecatoresti, a fost acordata o suma mai mare decat cea stabilita in titlul de despagubire initial emis, decizia reprezentand titlul de despagubire aferent diferentei cuvenite se emite de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Dupa emiterea respectivei decizii, reprezentand titlul de despagubire emis in completare, se urmeaza procedura prevazuta la capitolul V1."
28. Dupa capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, intitulat "Raspunderi si sanctiuni", cuprinzand articolul 201, cu urmatorul cuprins:

Raspunderi si sanctiuni

(1) Incalcarea prevederilor art. 91 alin. (8) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale."
29. Fondul Proprietatea are obligatia de a transfera de indata pachetele de actiuni reprezentand 20% din capitalul social al Companiei Nationale Imprimeria Nationala - S.A. si a Companiei Nationale Loteria Romana - S.A. catre Ministerul Economiei si Finantelor.
30. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Economiei si Comertului si OPSPI, se abroga punctul 1.22.
31. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Finantelor Publice se abroga punctele 2.1, 2.2 si 2.3.
32. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Finantelor Publice, punctul 2.4. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2.4. - sumele obtinute din recuperarea drepturilor valutare detinute de statul roman din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, conform art. 9 alin. (2) lit. a) si b)."
33. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologia Informatiei, se abroga punctul 3.1.
34. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Ministerul Transporturilor, Constructiei si Turismului, se abroga punctele 4.1, 4.2. si 4.3.
35. La anexa de la titlul VII privind transferul participatiilor de la Agentia de Valorificare a Activelor Statului, se abroga punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.26, 5.27, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 5.51, 5.52, 5.54, 5.55, 5.56, 5.64, 5.69, 5.74, 5.75, 5.76, 5.81, 5.83.

Av.COLTUC MARIUS VICENTIU
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Marti, 26 Mai 2020, 00:07
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter