Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Reguli de supraveghere pentru comercianti la achizitiile publice (2)

12 iunie 2008, ora 14:16 | 1.188 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
In efectuarea controlului procedurii de atribuire, echipa de control poate solicita note explicative reprezentantului legal al autoritatii contractante/operatorului economic sau oricarei persoane implicate in procedura de atribuire. Intrebarile la care se va raspunde prin notele explicative vor fi formulate in mod clar, concis si concret, pentru a da posibilitatea unor raspunsuri la obiect.

(2) Modelul notelor explicative este prevazut in anexa nr. 3.
(3) In cazul in care persoana careia i s-a solicitat o nota explicativa refuza sa furnizeze raspunsurile solicitate pe loc, agentul constatator va stabili un termen rezonabil, care nu poate depasi 24 de ore, pentru formularea raspunsului. In acest caz, agentul constatator va proceda la solicitarea notei explicative prin adresa scrisa, care se inregistreaza la registratura autoritatii contractante/operatorului economic.
(4) Neprezentarea/netransmiterea in termenul stabilit a documentelor si a notelor explicative solicitate de catre A.N.R.M.A.P. echivaleaza cu refuzul de a pune la dispozitia acesteia informatiile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, fapta sanctionata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa verificarea documentelor puse la dispozitia echipei de control, in masura in care s-au constatat fapte care potrivit reglementarilor legale constituie contraventii, vor fi incheiate procese-verbale de constatare a contraventiilor.

(2) Constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale, utilizarea cailor de atac impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si executarea sanctiunilor contraventionale se efectueaza in conformitate cu dispozitiile procedurilor stabilite prin legislatia in vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.
(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor va fi incheiat cu indicarea, pentru persoanele fizice raspunzatoare, a datelor personale din actul de identitate, inclusiv seria, numarul si codul numeric personal, ocupatia si locul de munca, iar pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul de identificare fiscala/codul unic de inregistrare la registrul comertului, precum si datele de identificare ale conducatorului institutiei/reprezentantului legal al acesteia.
(4) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se intocmeste in 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru autoritatea contractanta/operatorul economic, si va fi semnat de catre toti agentii constatatori care fac parte din echipa de control.

Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevazut in anexa nr. 4.

(1) Procedura de supraveghere va fi finalizata de echipa de control prin intocmirea unui raport de control.
(2) Raportul de control se intocmeste in termen de cel mult 5 zile de la data expirarii perioadei prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), in doua exemplare, se semneaza pe fiecare pagina de catre toti membrii echipei de control si va intra in circuitul de avizare si aprobare prevazut de Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.M.A.P. Dupa aprobarea acestuia, echipa de control va transmite autoritatii contractante o comunicare privind incetarea procedurii de supraveghere la care va fi anexat, in copie, si raportul de control.
(3) Modelul comunicarii privind incetarea procedurii de supraveghere este prevazut in anexa nr. 5.
(4) Raportul de control va indica documentele puse la dispozitia echipei de control impreuna cu elementele de identificare ale acestora, inclusiv mentiuni cu privire la intocmirea unui/unor procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, si va fi insotit de orice acte, documente si note explicative, necesare sustinerii constatarilor.
(5) Constatarile care se inscriu in raport trebuie sa fie precise, fara stersaturi si corecturi si trebuie sa se bazeze pe date si documente expuse clar, eliminandu-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente, care incarca nejustificat continutul acestuia.
(6) Neregulile, incalcarea sau eludarea prevederilor legale constatate se consemneaza in raportul de control in mod obligatoriu, cu precizarea actelor normative incalcate, la nivel de articol, alineat si/sau litera. Pentru fiecare neregula inscrisa se nominalizeaza persoana care nu a respectat prevederile legale, la nivel de persoana fizica si/sau persoana juridica.
(7) In masura in care s-au constatat incalcari sau eludari ale prevederilor legale, altele decat cele pentru care legea prevede sanctiuni contraventionale, agentii constatatori vor preciza in raportul de control masurile de prevenire, stopare sau remediere a efectelor.

Procedurile de achizitie publica incepute si/sau finalizate sub imperiul altor acte normative decat cele care reglementeaza la momentul intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi verificate respectandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului capitol, cu urmatoarele diferente:

a) comunicarea privind inceperea procedurii de supraveghere va contine si informatii cu privire la documentele pe care autoritatea contractanta/operatorul economic trebuie sa le puna la dispozitia A.N.R.M.A.P. in vederea efectuarii controlului procedurilor de atribuire aplicate, precum si termenul de conformare cu aceasta obligatie, in conformitate cu modelul prevazut in anexa 2b);
b) procedura de supraveghere se va desfasura la sediul A.N.R.M.A.P.

Dupa finalizarea fiecarei proceduri de supraveghere se va intocmi un dosar de supraveghere care va contine, dupa caz, urmatoarele:
a) opisul documentelor de control, conform modelului din anexa nr. 6;
b) sesizarea, conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b);
c) nota de informare, intocmita potrivit prevederilor art. 6;
d) documentele aferente fiecarei etape din cadrul procedurii de supraveghere;
e) notele explicative;
f) raportul de control;
g) procesul-verbal de constatare a contraventiei;
h) documentele care atesta utilizarea oricaror mijloace de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea sau eludarea prevederilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decat aplicarea de sanctiuni;
i) modul de solutionare a sesizarii, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2;
j) oricare alte informatii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Agentii constatatori

Exercitarea functiei de supraveghere a A.N.R.M.A.P. se efectueaza de catre agentii constatatori, in baza ordinului de serviciu, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.
Raspunderea agentilor constatatori pentru constatarile efectuate si actele intocmite este individuala

Agentii constatatori au urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa efectueze procedurile de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentului regulament;
b) sa constate faptele prin care se incalca sau se eludeaza prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si sa aplice, daca este cazul, sanctiunile corespunzatoare;
c) sa propuna presedintelui A.N.R.M.A.P. utilizarea masurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea ori eludarea prevederilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decat aplicarea de sanctiuni;
d) sa solicite autoritatii contractante, in original si/sau in copie conforma cu originalul, toate documentele in legatura cu procedurile de achizitie publica, precum si note explicative, care pot contribui la stabilirea unor elemente relevante legate de procedurile de atribuire aplicate;
e) sa se legitimeze ori de cate ori acest lucru este solicitat de catre autoritatile contractante care sunt supuse procedurii de supraveghere;
f) sa demonstreze obiectivitate si impartialitate in desfasurarea procedurii de supraveghere;
g) sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public;
h) sa nu pretinda sau sa primeasca bani ori alte foloase materiale si sa nu isi creeze avantaje in legatura cu serviciul sau in calitate de agent constatator;
(2) Echipa de control este coordonata de unul dintre agentii constatatori care fac parte din aceasta, desemnat de directorul directiei de specialitate.
(3) Agentul coordonator raspunde de modul de desfasurare a etapelor aferente procedurii de supraveghere si, la finalizarea procedurii de supraveghere, va definitiva dosarul de supraveghere prevazut la art. 12.
(4) In desfasurarea activitatii de supraveghere, calitatea de agent constatator se atesta prin prezentarea legitimatiei de control, al carei model este prevazut in anexa nr. 7.
(5) Orice fapta savarsita impotriva membrilor echipei de control se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) A.N.R.M.A.P. - Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
b) C.N.S.C. - Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor;
c) U.C.V.A.P. - Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;
d) directie de specialitate - compartimentul din cadrul A.N.R.M.A.P. care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, are atributii in exercitarea functiei de supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii;
e) agent constatator - persoana din cadrul A.N.R.M.A.P., imputernicita prin ordin al presedintelui A.N.R.M.A.P. pentru a desfasura activitatea de supraveghere si de a aplica sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia aplicabila domeniului achizitiilor publice;
f) echipa de control - echipa formata din 2 sau mai multi agenti constatatori;
g) echipa de control mixta - echipa de control care cuprinde si alte persoane din cadrul unor institutii/autoritati publice cu care A.N.R.M.A.P. are incheiate protocoale de colaborare/acorduri in domeniul achizitiilor publice, gestionarii fondurilor comunitare/nerambursabile, concurentei si al controlului;
h) autoritate contractanta - autoritatile definite la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) operator economic - operatorii care nu au calitatea de autoritate contractanta, dar care, in temeiul prevederilor legale in vigoare, sunt obligati sa aplice legislatia privitoare la achizitii publice;
j) masuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor - masurile adoptate, in conditiile legii, prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de incalcarea ori eludarea prevederilor legale, altele decat aplicarea de sanctiuni.

Av. Coltuc Marius Vicentiu
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Marti, 26 Mai 2020, 00:48
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter