Finante-Banci

Ce venituri ale nerezidentilor sunt impozitate de statul roman

05 Feb, 15:30 • Redactia DailyBusiness
Lupu Roxana, Managing Partner Lupu & Partners, divizia de Tax & Legal, prezinta ce venituri obtinute de nerezidenti sunt impozitate de statul roman.
Ce venituri ale nerezidentilor sunt impozitate de statul roman

Urmatoarele venituri obtinute din Romania,
indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt
venituri impozabile in Romania in conformitate cu prevederile Titlului V din
Codul fiscal:

 •         
  dividende de la un rezident;
 •         
  dobanzi de la un rezident;
 •         
  dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent
  in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului
  permanent desemnat;
 •         
  redevente de la un rezident;
 •         
  redevente de la un nerezident care are un sediu permanent
  in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului
  permanent desemnat;
 •         
  comisioane de la un rezident
 •         
  comisioane de la un nerezident care are un sediu
  permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent/a
  sediului permanent desemnat;
 •         
  venituri din activitati sportive si de divertisment
  desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre
  persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte
  persoane;
 •         
  venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti
  ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de
  administratie al unei persoane juridice romane;
 •         
  venituri din servicii prestate in Romania de orice natura
  si in afara Romaniei de natura serviciilor de management, de consultanta in
  orice domeniu, de marketing, de asistenta tehnica, de cercetare si proiectare
  in orice domeniu, de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt
  realizate si celor prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari publici,
  contabili, auditori; nu reprezinta venituri impozabile in Romania veniturile
  din transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui
  transport;
 •         
  venituri din profesii independente desfasurate in Romania
  – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare
  -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui
  sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc
  in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care
  se incheie in anul calendaristic vizat;
 •         
  veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor
  sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste
  suma neimpozabila lunara de 1.000 lei;
 •         
  venituri din premii acordate la concursuri organizate in
  Romania;
 •         
  venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in
  Romania, pentru toate sumele incasate de un participant de la un organizator de
  jocuri de noroc.
 •         
  venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei
  persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane
  juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in
  natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice
  beneficiare.
 •         
  venituri realizate din transferul masei patrimoniale
  fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de
  fiducie.

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile
impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la
bugetul de stat de catre platitorii de venituri.
 

Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor
cote asupra veniturilor brute:

 •         
  1% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, cu
  exceptia veniturilor realizate de catre persoanele fizice ca urmare a
  participarii la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si
  festivaluri de poker.
 •        
  50% pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1)
  lit. a) -g), k) si l), daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care
  Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze
  schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care
  veniturile de natura celor prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) -g), k) si
  l) sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale.
 •       
  16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute
  din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115.

 
 Prevederile
titlului V din Codul fiscal se aplica atunci cand:

 •         
  beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident
  al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei
  impuneri
 •         
  beneficiarul venitului obtinut din Romania, rezident al
  unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri,
  nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala
 •         
  impozitul datorat de nerezident este suportat de catre
  platitorul de venit.

Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu
care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de
impozit  care se aplica venitului
impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota
de impozit  prevazuta in conventie care
se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de
impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei
impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile.
 

Astfel, pentru aplicarea prevederilor din
conventiile/acordurile de evitare a dublei impuneri nerezidentii care obtin
venituri impozabile din Romania trebuie sa prezinte platitorului de venit
certificatul de rezidenta fiscala.
 

Certificatul
de rezidenta fiscala

 

Certificatul de rezidenta fiscala se elibereaza de
autoritatea fiscala care are atributii in domeniul certificarii rezidentei
conform legislatiei interne a statului de rezidenta. Acesta se prezinta
platitorului de venit de catre nerezidentii care obtin venituri impozabile
intr-un stat pentru a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei
impuneri incheiate intre statul din care se obtine venitul si statul sau de
rezidenta.
 

Atentie! Platitorul de venit este raspunzator
pentru primirea in termenul stabilit a originalului sau a copiei certificatului
de rezidenta fiscala si pentru aplicarea prevederilor din conventiile de
evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state.
 

In situatia prezentarii, in termenul de
prescriptie, a certificatului de rezidenta fiscala care atesta ca beneficiarul
venitului are rezidenta fiscala intr-un stat semnatar al conventiei de evitare
a dublei impuneri cu Romania, veniturile obtinute de acest nerezident din
Romania sunt impozabile potrivit conventiei, in conditiile in care certificatul
de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul
de prescriptie, rezidenta fiscala in acel stat contractant pentru toata
perioada in care s-au realizat veniturile, producand efecte inclusiv asupra
calculului de obligatii fiscale accesorii aferente, acestea calculandu-se numai
pentru impozitul calculat conform conventiei si neachitat in termen.
 


Forma
si continutul certificatului de rezidenta fiscala

 

Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din
Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia legalizata a
certificatului de rezidenta fiscala, insotit de o traducere autorizata in limba
romana. In situatia in care autoritatea competenta straina emite certificatul
de rezidenta fiscala in format electronic sau online, acesta reprezinta
originalul certificatului de rezidenta fiscala avut in vedere pentru aplicarea
conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul de
rezidenta al beneficiarului veniturilor obtinute din Romania, respectiv pentru
aplicarea legislatiei Uniunii Europene, dupa caz.
 

In ipoteza in care nerezidentul beneficiar al
veniturilor din Romania transmite un singur original al certificatului de
rezidenta fiscala unui platitor de venituri rezident roman care are filiale,
sucursale ori puncte de lucru in diferite localitati din Romania si care fac
plati, la randul lor, catre beneficiarul de venituri nerezident, primitorul
originalului certificatului de rezidenta va transmite la fiecare subunitate o
copie legalizata a certificatului de rezidenta fiscala, insotita de o traducere
autorizata in limba romana.

Pe copia legalizata primitorul originalului
certificatului de rezidenta fiscala va semna cu mentiunea ca detine originalul
acestuia. In situatia in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din
Romania are infiintata o filiala in Romania care are relatii contractuale cu
diversi clienti din localitati diferite din Romania si primeste un singur
original al certificatului de rezidenta fiscala filiala apartinand persoanei nerezidente
va face copii legalizate pe care le va distribui clientilor romani.
 

In certificatul de rezidenta fiscala prezentat de
nerezidentii care au obtinut venituri din Romania, trebuie sa se ateste ca
acestia au fost rezidenti in statele cu care Romania are incheiate conventii de
evitare a dublei impuneri, in anul/perioada obtinerii veniturilor sau in
anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de rezidenta fiscala.
 

Forma si continutul certificatului de rezidenta
fiscala pentru nerezidenti sunt cele emise de autoritatea din statul de
rezidenta al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenta fiscala
trebuie sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a nerezidentului,
precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala, de
exemplu:
 

 •       
  numele, denumirea, adresa,
 •       
  codul de identificare fiscala,
 •       
  mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent,
 •       
  data emiterii certificatului sau a documentului.

 
 
Certificatului
de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania

 

Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru
persoane rezidente in Romania este aprobata prin OMFP 724/2011 pentru aprobarea
formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal si stabilirea competentelor in ceea ce priveste semnarea acestor
formulare.
 

Lista completa a Conventiilor de evitare a dublei impuneri pentru
impozitele pe venit si pe capital incheiate de Romania, se poate consulta pe
site-ul ANAF : http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/Alte_informatii/Conventii.htm

Lupu Roxana, Managing Partner Lupu & Partners, divizia de Tax & Legal  a acordat consultanță în domeniul planificării și optimizării fiscale unui portofoliu larg de societății ce activează în domenii precum: IT, Real Estate, financiar – bancar, Pharma, energiei, construcțiilor, hotelier, transporturilor, petrolier.