- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Vouchere pentru plata facturilor la energie. Când vor intra banii pe card şi cum se va face plata

06 Dec, 16:34 • Stefan Simion
Românii din categoriile vulnerabile vor primi, în 2023, vouchere pentru plata facturilor la energie. Ajutorul de la stat este în valoare de 1.400 de lei şi va fi distribuit în două tranşe.
Vouchere pentru plata facturilor la energie. Când vor intra banii pe card şi cum se va face plata

Vouchere pentru plata facturilor la energie. Banii pe care românii vulnerabili îi vor primi pentru plata facturilor vor putea fi folosiţi până la finalul anului 2023. Prima tranşă, în valoare de 700 de lei, va ajunge la beneficiari în februarie 2023, iar cea de-a doua (tot 700 de lei) – în septembrie.

În această perioadă, prețul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrică și cu peste 535% la gazele naturale. În cazul energiei termice în sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. Concomitent, din cauza creșterii prețurilor la energie s au majorat și prețurile bunurilor de consum.

Cine beneficiază de aceste vouchere pentru plata facturilor la energie

Conform pro­pu­ne­rii de ordo­nan­ță, vor bene­fi­cia de cei 1.400 de lei următoarele categorii de români:

a) pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii, pen­sio­na­rii aflați în evi­den­ța case­lor de pen­sii sec­to­ri­a­le și bene­fi­ci­a­rii de drep­turi acor­da­te în baza legi­lor cu carac­ter spe­cial, plăti­te de case­le teri­to­ri­a­le de pensii/casele de pen­sii sec­to­ri­a­le, cu vâr­sta ega­lă sau mai mare de 60 de ani și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei, pre­cum si pen­sio­na­rii cu pen­sie de inva­li­di­ta­te, indi­fe­rent de vâr­stă și ale căror veni­turi luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;

b) per­soa­ne­le – copii și adulți – înca­dra­te în grad de han­di­cap grav, accen­tu­at sau mediu, ale căror veni­turi pro­prii luna­re rea­li­za­te sunt mai mici sau ega­le cu 2.000 lei;

c) fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re de alo­ca­ție de sus­ți­ne­re a fami­li­ei, în con­for­mi­ta­te cu Legea nr. 277/2010, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare;

d) fami­li­i­le și per­soa­ne­le sin­gu­re care au sta­bi­lit drep­tul la aju­to­rul soci­al, în con­di­ți­i­le Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare.

Citeste si Vouchere de 200 de lei pentru adolescenții de 14 ani. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Pentru acor­da­rea aju­toa­re pen­tru încă­l­zi­re au fost alo­ca­te fon­duri europene în valoa­re de 4 mili­ar­de lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pen­tru peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2014–2020, în limi­ta eco­no­mi­i­lor iden­ti­fi­ca­te la nive­lul aces­tor pro­gra­me și a sume­lor care sunt con­si­de­ra­te în risc de dez­an­ga­ja­re în cadrul peri­oa­dei de pro­gra­ma­re 2014–2020.

Cum vor intra beneficiarii în posesia tichetelor pentru energie

Lista cu beneficiarii acestor vouchere pentru plata facturilor la energie va fi întoc­mi­tă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar spri­ji­nul va fi acor­dat sub for­ma unui vou­cher tipă­rit și dis­tri­bu­it de către Compania Națională „Poșta Română” S.A, fără valoa­re nomi­na­lă. Voucherele sunt valabile doar pe teri­to­ri­ul României. Cu ajutorul acestor tichete, românii îşi vor putea plăti facturile la ener­gie elec­tri­că, la ener­gie ter­mi­că cen­tra­li­za­tă, la gaze, îşi pot cumpăra bute­lii, lem­ne pen­tru foc, păcu­ră, peleți și alte mate­ri­a­le de încălzire.

Citeste si Vouchere sociale 2023. Ce categorii de români vor primi 1.500 de lei de la stat anul viitor

Beneficiarii aju­to­ru­lui vor putea plăti cu car­dul de ener­gie, prin ser­vi­ci­ul de man­dat poș­tal asi­gu­rat de CN Poșta Română SA, dato­rii curen­te și/sau res­tan­te către fur­ni­zo­rii de ener­gie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asi­gu­ra fon­du­ri­le pen­tru acor­da­rea aces­tor aju­toa­re prin vira­rea sume­lor în con­tul ban­car al CN Poșta Română SA.

Persoanele care se înca­drea­ză în mai mul­te cate­go­rii vor bene­fi­cia de spri­ji­nul afe­rent unei sin­gu­re cate­go­rii din care fac par­te la data acor­dă­rii aces­tu­ia.

Tot din fonduri europene, MIPE va continua să acorde voucherele sociale pentru achiziția de alimente și mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni, pe întreg anul 2023. Şi încă o veste bună. Dacă anul acesta, ajutorul era acordat doar celor cu pensii mai mici sau egale cu 1500 de lei, de anul viitor, vor beneficia de tichet cei cu pensii mai mici sau egale cu 1700 de lei.

Numele meu este Ștefan Simion și sunt absolvent al Facultății de Jurnalism din București. În ultimii ani am lucrat pe postul de redactor în mai multe instituții de presă din România, iar acum ... citește mai mult